Comptabilitat

 

 

  • Assessoria comptable d’empreses i implantació de la comptabilitat.

  • Comptabilitat de Societats.

  • Comptabilitat en Estimació Directa per empreses individuals.

  • Revisió periòdica de les comptabilitats.

  • Confecció i dipòsit dels Comptes Anuals i elaboració de la Memòria Econòmica.

  • Confecció de llibres d’actes, registre de socis, etc.

  • Informes econòmics i financers d’empreses.

  • Preparació de pressupostos.

  • Comptabilitat analítica.