Fiscal

 

 

  • Tràmits i gestió d’impostos: IVA, IRPF, Impost de Societats, Impost sobre Transmissions Patrimonials, Impost sobre Successions i Donacions, impostos locals.

  • Pagaments a compte i fraccionament d’impostos.

  • Recursos i reclamacions.

  • Altes d’activitat i variacions d’obligacions fiscals.

  • Representació davant la Inspecció Tributària.

  • Certificat digital.

  • Notificacions telemàtiques.