Jurídic

 

 

  • Constitució de societats.

  • Contractes mercantils.

  • Reclamacions i demandes en Dret Laboral i Seguretat Social.

  • Defensa a Magistratura.

  • Dret civil, successions i disposicions testamentàries.

  • Reclamacions econòmic-administratives.

  • Gestió d’arrendaments.

  • Certificats d’últimes voluntats.

  • Associacions i fundacions.