AJUNTAMENTS, OBRES I SUBCONTRACTES

Reclamació extrajudicial del subcontractista a l’amo de l’obra: és necessària l’acció directa?

AJUNTAMENTS, OBRES I SUBCONTRACTES

Una empresa subcontractista del sector de la construcció interposa demanda directament contra dos ajuntaments sol·licitant que se’ls condemni a pagar-li les quantitats que li deuen. Prèviament a la demanda, s’havia reclamat extrajudicialment a les entitats locals perquè no fessin cap pagament a la constructora.

Els tribunals estimen parcialment la petició en interposar als demandats una quantitat inferior a la sol·licitada, per la qual cosa l’empresa interposa recurs davant el Tribunal Suprem (TS).  

El TS analitza l’acció directa en contractes d’obra pública, tenint en compte que es van celebrar el 2009, quan la llei regulava la transmissió dels drets de cobrament i això permetia al contractista cedir el seu crèdit davant l’administració (amo de l’obra), tot i que, perquè la cessió fos efectiva davant d’aquella, era imprescindible que se li comuniqués de manera fefaent.

Després de la notificació de la cessió ja no operava l’acció directa del subcontractista de l’obra. Així doncs, era necessària l’acció directa mentre el crèdit contra l’administració pública no s’hagués cedit i s’hagués notificat la cessió a l’administració. Un cop l’administració tenia coneixement de l’acord de cessió, el mandat de pagament havia de ser expedit a favor del cessionari perquè tingués efectes alliberadors.

Assenyala, a més, que quan el subcontractista hagi reclamat extrajudicialment el pagament a l’amo de l’obra, aquesta reclamació no suposa que s’exerceixi l’acció directa, però implica l’obligació de l’amo de no efectuar cap pagament al contractista des del moment en què se li va fer el requeriment, i qualsevol pagament efectuat posteriorment no tindrà efectes alliberadors.

Tingueu en compte que fins al 2011 es podia exercir l’acció directa en aquells supòsits en què el comitent era una administració pública, és a dir, en les obres públiques en general. No obstant això, al 2011 es va eliminar la possibilitat del contractista d’exercir l’acció directa contra l’administració. Tot i que hi ha hagut modificacions legals posteriors (com la nova Llei de contractes del sector públic de 2017), l’escenari segueix sent el mateix, si bé aquesta llei estableix la possibilitat d’acció directa quan l’òrgan de contractació prevegi en els plecs de clàusules administratives que s’efectuïn pagaments directes als subcontractistes. Per a fer-ho, abans s’hauran de complir les condicions legalment establertes.

 

Defensarem els vostres interessos en cas de controvèrsia i us assessorarem per a evitar un possible litigi o arbitratge o bé per a afrontar-los en les condicions més òptimes.