PROTECCIÓ DE DADES EN ACTUACIONS PENALS

Aprovada una llei orgànica per a la protecció de dades personals tractades en casos d’infraccions i sancions penals

PROTECCIÓ DE DADES EN ACTUACIONS PENALS

Es tracta de la protecció de dades personals per a prevenir, detectar investigar o enjudiciar infraccions penals i per a prevenir-les, detectar-les i executar-les davant d’amenaces contra la seguretat pública.

L’objectiu de la llei és que les dades siguin tractades per les autoritats competents, de manera que es compleixin els fins previnguts i que s’estableixin els majors estàndards de protecció dels drets fonamentals i de les llibertats de la ciutadania.

Amb la nova llei s’afavoreix la ineludible cooperació internacional policial i judicial europea en aquest camp amb la protecció i defensa dels drets dels ciutadans, especialment del dret a la intimitat reconegut per l a Constitució, i es consolida el marc jurídic idoni per a la transferència de dades amb vista a una cooperació policial i judicial penal efectiva. Això garanteix més eficàcia en el desenvolupament de les funcions per part de les forces i cossos de seguretat i del sistema judicial penal en conjunt, inclòs el penitenciari.

L’aplicació de la llei va dirigida eminentment al sector públic i contempla un marc regulador amb exigències similars a les que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Els punts fonamentals de la regulació d’aquesta llei són els següents:

– el tractament lícit i lleial de les dades personals, recollides amb fins determinats, explícits i legítims, adequats, pertinents i no excessius;

– el deure d’informar els interessats;

– el principi de col·laboració amb les autoritats competents, que s’estén tant a l’administració pública com als particulars;

– el reconeixement dels drets d’accés, rectificació, supressió i limitació reconeguts a l’interessat, titular de les dades. No obstant això, l’interessat pot veure restringit l’exercici d’aquests drets quan això sigui necessari per a no obstaculitzar el bon fi d’una investigació penal o es posi en perill la seguretat pública;

– la limitació de la conservació i revisió des dades de caràcter personal, de manera que permetin identificar l’interessat durant un període no superior al necessari per als fins per als quals són tractats;

– la designació d’un delegat de protecció de dades;

– les obligacions, responsabilitats i mesures de seguretat dels responsables i encarregats de la protecció de dades a les quals ells mateixos estan obligats. L’incompliment daixò, que genera un dany o lesió en els béns o drets de l’interessat, s’ha de resoldre mitjançant un procediment de reclamació plantejat davant les autoritats de protecció de dades que es regirà pel que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) o, si escau, per la normativa reguladora de l’autoritat de protecció de dades corresponent;

– la necessitat d’analitzar els riscos derivats del tractament;

– l’establiment de mesures que mitiguin els riscos o la notificació de bretxes de seguretat en un termini de 72 hores;

– la possibilitat que el destinatari de la transferència d’aquest tipus de dades personals sigui un tercer país o organització internacional, cas en què la Comissió Europea, o, si no és possible, el responsable del tractament, serà el supervisor que avaluï el nivell de protecció de dades en aquest tercer aliè a la Unió Europea (UE);

– la garantia que l’intercanvi de les dades personals per part de les autoritats competents dins la UE, en cas que el dret d’aquesta o de l’estat membre l’exigeixin, no quedi restringit ni prohibit per motius relacionats amb la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals;

– les garanties destinades a que el tractament de les dades personals resulti proporcional, oportú, mínim i suficient per a complir els objectius perseguits;

– l’establiment d’un règim sancionador que estableixi sancions per a qui n’incompleixi els preceptes, de manera que es pugui incórrer en infraccions de diferent grau per a les que queden fixades. Aquestes sancions oscil·len entre els 6.000 i els 240.000 euros. S’estableixen les sancions que es poden imposar i es fixen els terminis de prescripció tant de les infraccions com de les sancions.